Podmínky pronájmu

1) Smluvní strany

Firma Florema je zprostředkovatel pronájmu nemovitostí na Floridě.Smluvní vztahy se uzavírají výlučně mezi nájemcem a příslušným majitelem daného objektu.

Předmětem smlouvy je pronájem nemovitosti na omezenou dobu za sjednaných podmínek

2) Uzavření smlouvy

Základem smluvních vztahů mezi nájemcem a majitelem dané nemovitosti jsou Firmou Florema sjednané smlouvy ve kterých je objekt detailně popsán včetně individuelních podmínek nájmu a ceny nájmu.Ceny uvedené v teto smlouvě se vztahuji na den podpisu této smlouvy.Změny ceny nájmu od doby vydání prvních podkladů do uzavření smlouvy zustanou vyhrazeny.

Nájemce pošle vyplněnou žádost o najem na formuláři vydaném firmou Florema.Podminky této žádosti jsou platné týden o data doručení na adresu firmy Florema.Smlouva o pronájmu vstoupí v platnost po obdržení písemného potvrzení o době a podmínkách pronájmu které je podepsáno buť majitelem nemovitosti nebo firmou Florema zastupujícího majitele nemovitosti.

Potvrzení obsahuje závazný udaj o ceně za pronájem, době trvání pronájmu, způsobu platby, počtu nájemníků, a eventuelní individuální podminky pro daný objekt.

3) Vedlejší výdaje

Poplatky za vodu, odvoz odpadků adt., které vzniknou během nájmu jsou vždy součástí nájemného.
Poplatky za elektřinu, telefon a závěrečný úklid nejsou v ceně nájmu osaženy a budou vyůčtovány dodatečně. Aktuální cena za elektřinu je 15 US centů za 1 KW s připočtením US daně.
Pokud nájemce obdrží s nájmem bezplatně užívání lodě či automobilu budou poplatky za návod k provozu a závěrečné čištění učtovány zvlášť.

Vedlejší výdaje budou vyůčtovány s kaucí kterou nájemce zaplatil dle č. 4 těchto podmínek.

4) Kauce

Vyžeduje-li se složení kauce, je povinen ji nájemce zaplatit v dohodnuté výši pronajímateli ve druhé splátce nájemné cástky.Kauce bude vyůčtována bezůročně, obvykle do 10 dnů po skončení nájmu.Ojediněle může trvat az 8 týdnů, je-li nutné vyčkat na předložení účtů.S kaucí budou vyůčtovány vedlejší výdaje dle bodu č.3 těchto nájemních podmínek Kauce slouží dále ke krytí škod, které nájemník evt. na nájemném objektu způsobí.I když pronajímatel kauci bez podmínek vyplatil, nevylučuje to pozdější uplatnění naroku v případě dodatečného zjištění skody kterou způsobil nájemce.

Pro lodě a automobily je třeba složit kauci ve výši 1.000 USD v hotovostiU nekterých typů lodí a automobilů se vyžaduje vyšší kauce než je uvedeno v informacích.

5) Platby

Nájemce platí po obdržení potvrzení o nájmu firmě Florema do 10 dnů zálohu, která je v potvrzení uvedena na konto uvedené ve smlouvě.Zbytek ceny za pronájem je najemce povinen zaplatit nejpozději 40 dnů před začátkem nájmu na uvdené konto zprostředkovatele.Současně je třeba zaplatit náklady na závěrečný úklid a event. poplatek za loď nebo automobil.Při platbě do ciziny jdou veškeré bankovní poplatky a výlohy vždy na ůčet nájemce.

Jestliže nájemce nedodrží udanou lhůtu, opravňuje to pronajímatele od smlouvy odstoupit bez nabídky náhrady za nemovitost uvedenou ve smlouvě.Toto musí pronajímatel učinit pisemně.

Jestliže pronajímatel smlouvu ukončil, protože nájemce včas nezaplatil, je nájemce povinen smluvně dohodnutý nájem zaplatit, jestliže se pronajímateli nepodaří získat náhradní pronájem.Když se mu podaří objekt pronajmout za nižší než původně stanovemou cenu, je nájemce povinen zaplatit rozdíl jako náhradu škody.Krom toho zůstává firmě Florema smluvně dohodnutá záloha na krytí škod které vznikly tím ze nájemce nájem nenastoupil.Dokazování skod nerní poviností pronajímatele.

6) Příjezd a odjezd

Nájemní objekt může být převzat v den příjezdu od 16.00 hod. a musí být v den odjezdu vrácen do 11.00 hod.Přeje-li si nájemce jinou dobu příjezdu a odjezdu, musí to být písemně dohodnuto.Přesnou dobu příjezdu a ojezdu musí najence dohodnout nejpozději 3 dny před odjezdem a příjezdem.

Jestliže nájemce neodevzdá nájemný objekt v řádném stavu a datu je povinen z toho vzniklou škodu pronajímateli zaplatit.Toto je nájemci sdeleno a částka je odečtena od kauce pokud ji nepřevýší.Pokud ji převýší je najemce povinen tento rozdíl doplatit.

7) Domácí zvířata

Domácí zvířata jsou zásadně zakázána pokud není ve smluvními stranami písemně domluveno jinak.Tato změna musí být ve smlouvě písemně potvrzena.

8) Oprávnění uživatelé

Nájemní objekt je oprávněna užívat pouze ta osoba nebo ty osoby, které jsou uvedeny v žádosti a ve smlouvě.Úplné nebo částečné přenechání nájemného objektu na třetí osobu nebo osoby je výslovně zakázáno.Pokud by nájemce později zamýšlel nájemní objekt třetím osobám celkově nebo částečně přenechat, nebo prijmout hosty, musí předem získat od pronajímatele písemný souhlas.Pronajímatel je v tomto případě smluvený nájem navýšit.

Neoprávněné ubytování třetích osob opravňuje pronajímatele k okamžitému vypovězení nájemné smlouvy bez vyplacení zbývající části nájmu.

9) Nájemní objekt

Pronajímatel se zarucuje, že objekt bude ve smluvenou dobu a pro smluvenou délku pobytu volný a k pobytu vhodný.Smluvní strany jsou seznámeny s tím že nájemní objekt využívají různé osoby a proto pohléhá zvýšenému opotřebení.Nepatrné nedostatky které užívání objektu jen bezvýznamně omezují npř. chybějící části vybavení, nepatrné nečistoty, příležitostné krátkodobé a majitelem nezaviněné výpadky proudu nebo vody, poruchy technických přístrojů atd. neopravnůjí nájemce ke snížení nájmu nebo k náhradě škody.Pronajímatel neručí za omezení vzniklá vyšší mocí, úředními příkazy, hlukem, stavebními pracemi, obtěžování hmyzem atd.Náhrada není vyloučena tehdy když nastalá omezení vznikla úmyslně nebo hrubou nedbalostí pronajímatele nebo jeho pověřence.

Nedostatky, které nájemný užitek snižují, opravňují nájemce ke sanížení nájmu, pokud místního pověřence na tyto nedostatky upozornil a o jejich odstranění požádal a když tyto nebyly v přiměřené době odstraněny.

Ručení za šklody na majetku nájemce, vzniklé nedostatky nájemného objektu jsou vyloučené.Toto neplatí pokud by škody vznikly úmyslně nebo hrubou nedbalostí pronajímatele.

10) Povinosti Nájemce

Nájemce je povinen se o najemní objekt pečlivě starat,všechny dodané protokoly vyplnit a uschovat. Nájemce je povinen veškeré během nájmu vzniklé škody a nedostatky na objektu nahlásit okamžitě majiteli nebo jeho zástupci.

Hlášení o škodách způsobených nájemcem se provádí vždy písemně.

Škody zjištěné při nástupu musí nájemce ohlásit nejpozději do 24 hodin po převzetí objektu. Po uplynutí této doby začíná obrácená povinost důkazů,totiž nájemce musí dokázat, že tyto škody nezpůsobil nájemce sám. Pronajímatel je oprávněn všechny nájemcem způsobené škody dát odstranit a náklady z toho vzniklé naůčtovat nájemci. Náklady na odstranění škod je nájemce povinen bezodkladně zaplatit.

Nájemce je zodpovědný za dodržování pasových, vízových, celních, devizových a jiných předpisů.

11) Čištění a údržba

Nájemce je povinen objekt během nájemní doby pravidelně čistit. Bazén je jednou týdně udržován pool-servisem. Odstraňování uvolněných částic, hmyzu atd. ve vodě je věcí nájemce. Při předání musí být objekt čistý.
Odpadky je třeba ukládat v plastikových sáčcích odděleně podle druhu do nádob k tomu určených. Tyto nádoby se musí v den odvozu postavit na okraj silnice. Dny odvozu sdělí zástupce majitele v místě.

Zařízení domu je třeba udržovat ve funkceschopném a hygienicky čistém stavu a v tomto stavu je při odjezdu odevzdat. Jestliže nájemce tutro povinost nedodrží, pronajímatel je oprávněn dát tyto úklidové práce dodatečně provést na účet nájemce. Tyto náklady se zůčtují s kaucí.

U lodí s kajutou je povoleno nájemci užívat sanitární zařízení i kuchyň za předpokladu že budou vráceny v bezvadně čistém stavu tzn. že použité toalety budou důkladně vyčištěny desinfekčními a čistícími prostředky a odvodňovací tanky musí být před odevzdáním vypumpovány v benzínové čerpací stanici. Jestliže toto nebude vůbec nebo i neůplně provedeno bude požadován dodatečný paušální poplatek za čištění ve výši 300 USD

12) Změny a dodatky

Změny nebo dodatky nájemní smlouvy musí být provedeny vždy písemně. Jestliže je nebo se stane jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, ostatní části smlouvy tím nebudou dotčeny. Pro právní spory vycházející z nájemní smlouvy platí České právo.

 
Aventura Mallt Bimini Bay Lombard Odier pictet Mercedes Benz Bollettieri BMW